Mời hội viên doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại khu vực Tây Nam bộ năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

HỘI DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31 /HDN-VP

 

Về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm

Nông nghiệp – Thương mại khu vực Tây Nam bộ năm 2019 tại tỉnh Tiền Giang.

Củ Chi, ngày 03 tháng  9 năm 2019

 

Kính gửi: Hội viên Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi

 

Thực hiện Công văn số 9715/UBND – KT ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại khu vực Tây Nam bộ năm 2019 tại tỉnh Tiền Giang; Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi thông báo đến Hội viên Hội Doanh nghiệp huyện như sau:

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại khu vực Tây Nam bộ năm 2019 tại tỉnh Tiền Giang diễn ra từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2019 tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang, với chủ đề “Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn phát triển bền vững”, nhằm tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và năng lực cạnh tranh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp. Tạo điều kiện để các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực Nông nghiệp – Thương mại và Du lịch – Dịch vụ trong và ngoài nước tham gia giới thiệu mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm và tăng cường hoạt động liên kết, tìm các giải pháp đầu ra hiệu quả cho những mặt hàng nông sản, hàng tiêu dùng có chất lượng và có giá trị xuất khẩu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi thông tin đến các hội viên doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia theo nhu cầu, vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, địa chỉ số 9, phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, điện thoại 024.3795.8022, fax: 024.3734.0312; Email: huyhunghndtt@gmail.com.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TT.UBND huyện Củ Chi;

– Lưu: VT, HDN.

 

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *