Về việc mời tham dự đoàn xúc tiến đầu tư – thương mại tại Hàn Quốc

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

HỘI DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26 /HDN-VP

 

Về việc mời tham dự đoàn xúc tiến

đầu tư – thương mại tại Hàn Quốc.

 

Củ Chi, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Hội viên Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi

 

Thực hiện Công văn số 7946/UBND – KT ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc mời tham dự đoàn xúc tiến đầu tư – thương mại tại Hàn Quốc;

Theo đó, trong khuôn khổ chương trình hợp tác thường niên, Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương phối hợp với cơ quan xúc tiến đầu tư và thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Đại xứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các cơ quan hữu quan tổ chức Chương trình xúc tiến đầu tư – thương mại tại Hàn Quốc, trong đó có hội thảo “Xúc tiến đầu tư – thương mại Việt Nam – Hàn Quốc”: cơ hội của ngành nghề chế biến thực phẩm và ngành công nghiệp hỗ trợ” tổ chức tại Seoul Hàn Quốc. Thời gian dự kiến: từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019 (Kể cả ngày đi và ngày về).

Để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia đoàn xúc tiến đầu tư – thương mại tại Hàn Quốc, Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi thông tin đến các hội viên doanh nghiệp được biết và nếu có nhu cầu tham gia, vui lòng liên hệ Sở Công thương thành phố, Phòng quản lý xuất nhập khẩu (Chị Hứa Thương Linh Thảo, điện thoại 0907.677.390, anh Nguyễn Văn Hữu, điện thoại: 0983.219.612; điện thoại cơ quan: (028) 38.239.572. Email: htlthao.sct@tphcm.gov.vn; email: nvhuu.sct@tphcm.gov.vn.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TT.UBND huyện Củ Chi;

– Lưu: VT, HDN.

 

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI       

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Văn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *