CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Những khó khăn, đề xuất, kiến nghị

của hội viên doanh nghiệp

Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN CỦ CHINhững khó khăn, đề xuất, kiến nghị:

- Khó khăn

- Đề xuất, kiến nghị