CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Góp ý xây dựng

hội doanh nghiệp huyện củ chi

Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN CỦ CHI