ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

HỘI DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban chấp hành Hội doanh nghiệp huyện Củ Chi.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /QĐ-HDN, ngày 19/10 /2018

của Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi)  

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi (gọi tắt là BCH) là cơ quan đại diện cho Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi (gọi tắt là Hội) nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 2. Ban chấp hành Hội được toàn thể Hội viên lựa chọn và được Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi công nhận.

CHƯƠNG II: CƠ CẤU & NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI

 1. Cơ cấu:

– Ban chấp hành Hội gồm 15 thành viên.

– Ban Thường vụ có 05 thành viên, gồm:

+ 01 Chủ tịch

+ 04 Phó Chủ tịch

– Các Phó chủ tịch chuyên trách cùng một số ủy viên Ban chấp hành sẽ được đề cử làm Trưởng các Ban sau đây:

+ Ban phát triển hội viên và đào tạo.

+ Ban Truyền thông – xã hội.

+ Ban xúc tiến thương mại.

+ Ban Tư vấn pháp luật.

 1. Nguyên tắc hoạt động:

– BCH Hội làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

– BCH Hội hoạt động theo nguyên tắc bàn bạc tập thể, biểu quyết lấy ý kiến.

– Thành viên BCH chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hội và tập thể Hội viên về kết quả công việc mình phụ trách.– BCH quyết định theo nguyên tắc đa số. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội. Các quyết nghị của BCH Hội được thông qua khi đa số thành viên BCH dự họp đồng ý.

– Các thành viên BCH được phân nhiệm vụ làm trưởng Ban thì chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch và BCH Hội về kết quả hoạt động của Ban đó. Các hoạt động của ban được điều chỉnh, thống nhất trong cuộc họp BCH mỗi Quý.

CHƯƠNG III: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BCH HỘI

 1. Nhiệm vụ của BCH:

Xác định sứ mệnh, tầm nhìn, các mục tiêu, lập chính sách, kế hoạch hoạt động của Hội theo quý, năm phù hợp với xu thế phát triển, cụ thể:

– Ban hành các quy chế, nội quy và các quy định khác của Hội.

– Định hướng việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị do Đại hội đưa ra.

– Góp ý, thông qua Kế hoạch hoạt động cho từng giai đoạn của từng lĩnh vực do thành viên BCH phụ trách.

– Góp ý, thông qua báo cáo, dự toán tài chính hàng năm.

– Góp ý, thông qua chương trình hoạt động và kế hoạch tài chính của Văn phòng Hội phù hợp với mục tiêu đề ra.

– Đóng góp, huy động tài trợ cho các hoạt động của Hội từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Hội.

 1. Quyền hạn của BCH:

– Quyết định các vấn đề liên quan đến nhân sự BCH bao gồm:

+ Bổ sung, thay thế, miễn nhiệm thành viên BCH.

+ Tiếp nhận, miễn nhiệm lãnh đạo Văn phòng.

+ Khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên BCH.

– Quyết định các vấn đề liên quan đến hội viên:

+ Thay đổi mức đóng hội phí.

+ Kết nạp hội viên mới.

+ Hủy tư cách của hội viên.

+ Khen thưởng, giải quyết khiếu nại của hội viên.

+ Xem xét và chấp thuận hội viên danh dự.

+ Quyết định các hình thức hỗ trợ, quảng bá cho doanh nghiệp hội viên trong các hoạt động do Hội hoặc các tổ chức Đoàn, Hội, chính quyền khác tổ chức.

+ Quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính và tài sản của Hội. 

CHƯƠNG IV: NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG

 1. Ban Phát triển hội viên và đào tạo:

– Tìm kiếm và phát triển hội viên mới; duy trì các hoạt động hỗ trợ cho hội viên.

– Chủ động duy trì nối kết thông tin hai chiều với hội viên cũ.

– Tổ chức cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu hội viên, hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho Hội viên.

– Tổ chức hỗ trợ hội viên tham gia hoạt động khen thưởng các cấp, các ngành.

– Kết nối các hội viên phát triển các quan hệ kinh tế, văn hoá.

– Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo theo nhu cầu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Hội và hội viên.

– Cung cấp các thông tin đáp ứng nhu cầu hội viên.

 1. Ban xúc tiến thương mại:

– Tổ chức các chương trình giao lưu xúc tiến mua bán, trao đổi hàng hóa, thông tin giữa các thành viên, giúp cho các hội viên nhận ra giá trị hàng hóa dịch vụ của nhau và cung cấp các dịch vụ hàng hóa từ các tổ chức khác cho Hội viên khi có yêu cầu.

– Tổ chức tiếp đón các cá nhân, tổ chức đến thăm Hội và muốn hợp tác với Hội.

– Tổ chức triển lãm, khu trưng bày cho hội viên trong các cuộc hội chợ, triển lãm.

– Thiết lập và tăng cường quan hệ với các Khu công nghiệp, Khu kinh tế và các đối tác khác để tạo cơ hội đầu tư cho hội viên.

– Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư tới hội viên.

– Tìm kiếm, phát triển các cơ hội hoạt động sản xuất kinh doanh hỗ trợ Hội và hội viên.

 1. Ban truyền thông – Xã Hội từ thiện:

– Thiết lập và duy trì quan hệ với hệ thống các phòng, ban, Sở, ngành, UBND, MTTQ, các tổ chức Hội bạn và các tổ chức khác trong và ngoài huyện.

– Tập hợp ý kiến hội viên và đại diện Hội viên để đóng góp ý kiến, tham mưu cho các cơ quan lập pháp trong hoạch định chính sách kinh tế, doanh nghiệp (nếu có).

– Tổ chức các sự kiện Văn hoá – Xã hội, tham gia hoạt động thể thao,… cho hội viên nhân các ngày Lễ nhằm xây dựng hình ảnh của Hội.

– Vận động các nguồn tài trợ, vận động hội viên tham gia các hoạt động từ thiện nhân các sự kiện của Hội và theo sự kêu gọi định kỳ của các cơ quan liên quan.– Định hướng nội dung trang website, bản tin nội bộ của Hội.

 1. Ban Tư vấn pháp luật:

– Lập và triển khai kế hoạch tư vấn, cung cấp các văn bản pháp luật liên quan cho các doanh nghiệp, người lao động.

– Kết hợp với Hội Luật Gia huyện triển khai liên tịch phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp theo yêu cầu.

– Định kỳ hàng tháng chủ động gửi các văn bản pháp luật hoặc thông báo, tin tức, tình hình pháp luật liên quan đến các chính sách thuế, lao động, hợp đồng kinh tế, bảo hiểm,… cho các doanh nghiệp hội viên.

– Định kỳ các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần bố trí chuyên viên trực tư vấn tại trụ sở Hội.

CHƯƠNG V:  PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN

 1. Trách nhiệm của các ban:

– Xây dựng chính sách, định hướng, mục tiêu hoạt động của các lĩnh vực hàng quý, năm.

– Lập kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban hàng quý, hàng năm (nêu rõ: Nội dung công tác, thời gian, nguồn lực cần thiết, dự toán,…)

– Giám sát, hỗ trợ quá trình triển khai các hoạt động của Ban.

– Báo cáo kết quả hoạt động của từng lĩnh vực đến BCH trong mỗi phiên họp BCH.

– Phối hợp với các Ban khác để đảm bảo tối đa về quyền lợi và lợi ích cho hội viên.

 1. Phối hợp giữa Trưởng ban và Văn phòng Hội:

– Vào cuối mỗi quý, năm, Trưởng ban xây dựng chính sách, định hướng, mục tiêu hoạt động của ban trong quý, năm tiếp theo.

– Phó Chủ tịch thường trực kết hợp với các trưởng ban lập kế hoạch, chương trình, thực hiện các chính sách, mục tiêu chung mà hội đã đề ra.

– Trong trường hợp có phát sinh, Phó Chủ tịch thường trực trực tiếp lấy ý kiến các Trưởng ban để triển khai, trên nguyên tắc tuân thủ các quy định, quy chế của Hội.

CHƯƠNG VI: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH HỘI, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI VÀ CÁC UỶ VIÊN

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội: Chủ tịch Hội là người chịu trách nhiệm chung, cao nhất trong BCH Hội. 

a/ Nhiệm vụ :

– Giữ vai trò đại diện theo pháp luật của Hội theo quy định của pháp luật hiện hành và đại diện Hội trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

– Thay mặt BCH ký các quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của BCH Hội trong giao dịch với các cơ quan hữu quan và trong triển khai công việc nội bộ Hội.

– Tổ chức quá trình xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng, chiến lược phát triển Hội.

– Điều hành hoạt động của BCH Hội, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Đại hội toàn thể, Hội nghị thường niên toàn thể hội viên, họp BCH Hội.

– Chịu trách nhiệm trước Đại hội Hội viên về việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội.

– Chuẩn bị hoặc phân công thành viên BCH, trưởng các Ban chuẩn bị các báo cáo trước Đại hội toàn thể hàng năm về tình hình hoạt động và các vấn đề về tài chính của Hội.

b/ Quyền hạn:

– Phân công các Phó Chủ tich, Trưởng các ban, Uỷ viên BCH, Hội viên chuẩn bị nội dung cho các sự kiện, phiên họp (khi cần thiết).

– Thay mặt BCH Hội chỉ đạo Phó Chủ tịch các Trưởng ban, văn phòng Hội thực hiện công việc thường xuyên của Hội.

– Quyết định các vấn đề phát sinh, khẩn cấp của Hội.

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Chủ tịch:

a/ Nhiệm vụ:

– Thay mặt BCH điều hành trực tiếp và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của lĩnh vực mình phụ trách.

– Tổ chức Ban hoặc văn phòng Hội thực hiện các kế hoạch, quyết nghị, quyết định của BCH theo đúng tôn chỉ hoạt động của Hội.

– Tiến hành các giao dịch với ngân hàng dựa trên phê duyệt của các Chủ tài khoản.

– Lập chương trình hoạt động chi tiết thuộc lĩnh vực mình phụ trách định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm.

– Báo cáo kết quả hoạt động tới BCH định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm.

b/ Quyền hạn:

– Quyết định các chi phí trong phạm vi kế hoạch tài chính hàng năm đã được Thường trực Hội duyệt.

– Đề cử, thay đổi, bổ sung nhân sự trong lĩnh vực mình phụ trách.


3.Nhiệm vụ và quyền hạn của các Trưởng ban:
– Quản lý các quỹ của Hội đảm bảo tính công khai, minh bạch và tiến hành kiểm toán (nếu có yêu cầu của BCH hoặc cơ quan tài trợ)

a/ Nhiệm vụ:

– Chịu trách nhiệm về Ban do Chủ tịch Hội phân công.

– Tổ chức nghiên cứu, xây dựng định hướng, kế hoạch công tác, đề xuất giải pháp, đánh giá hiệu quả đối với các Ban được giao phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược của Hội.

– Cung cấp nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng Hội triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi các công việc được giao.

b/ Quyền hạn:

– Thay mặt Chủ tich Hội và BCH phê duyệt các văn bản thuộc Ban.

– Quyết định các công việc trong phạm vi được phân công phụ trách làm Trưởng ban.

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Uỷ viên BCH:

a/  Nhiệm vụ:

– Tham gia quá trình xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng, chiến lược phát triển Hội.

– Trợ giúp Phó Chủ tịch thường trực hoặc Trưởng ban trong quá trình triển khai các lĩnh vực hoạt động được giao.

– Góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của Hội.

– Thực hiện các quyết định của BCH Hội và chấp hành sự phân công của Chủ tịch, Phó chủ tịch và Trưởng ban.

– Tham gia, thảo luận, góp ý các vấn đề tại các phiên họp của BCH Hội.

b/ Quyền hạn:

– Biểu quyết các quyết định trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của BCH (quy định trong mục 3).

CHƯƠNG VII:  CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

 1. Tổ chức cuộc họp BCH:

– Các phiên họp thường kỳ của BCH Hội được tiến hành vào ngày thứ bảy của tuần cuối cùng hàng tháng, đại điểm họp tại Văn phòng Hội hoặc một địa điểm khác phù hợp (nếu ngày đó trùng vào ngày lễ thì sẽ chuyển vào ngày làm việc đầu tiên tiếp theo).

– Nếu có các vấn đề phát sinh cần thiết, BCH sẽ tiến hành họp đột xuất để lấy ý kiến thống nhất.

– Các thành viên BCH phải xác nhận tham gia họp trong vòng 2 ngày sau khi nhận được thư mời họp. Trong trường hợp vắng mặt có lý do, thành viên BCH có thể uỷ quyền cho người họp thay thế để lấy thông tin (người thay thế không được tham gia biểu quyết).– Thư mời họp kèm theo chương trình, nội dung họp do Chủ tịch (hoặc người được uỷ quyền) ký được gửi cho các thành viên BCH trước ngày họp 03 ngày dưới hình thức: thư điện tử, fax.

– Trong trường hợp cần thiết, sau khi thống nhất trong Thường trực, Chủ tịch Hội có thể lấy ý kiến của các thành viên BCH mà không cần triệu tập cuộc họp nhưng phải lưu trữ đủ hồ sơ về các ý kiến.

 1. Nội dung họp BCH:

– Các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội.

– Các vấn đề còn tồn tại của các phiên họp trước đó.

– Bất kỳ vấn đề nào do bất kỳ thành viên BCH Hội, Văn phòng Hội, Hội viên đề xuất và Chủ tịch Hội thấy là cần thiết cho hoạt động của Hội.

– Văn phòng Hội có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội dung các cuộc họp BCH.

 1. Biên bản họp:

– Thư ký cuộc họp có trách nhiệm ghi biên bản thể hiện đầy đủ thông tin, chính xác và trung thực từ các diễn biến, ý kiến phản ánh, các nghị quyết, quyết định của BCH Hội nêu ra trong cuộc họp.

– Chủ tịch Hội hoặc người được uỷ quyền bằng văn bản sẽ chủ trì họp BCH và điều khiển việc thông qua từng vấn đề theo chương trình đã định.

– Người chủ trì cuộc họp có trách nhiệm ký xác nhận vào các biên bản họp BCH.

– Trong vòng 03 ngày làm việc sau cuộc họp, biên bản họp được văn phòng Hội gửi đến tất cả thành viên BCH.

 1. Lưu trữ hồ sơ công tác của BCH:

– Các hồ sơ công tác của BCH bao gồm: tài liệu mô tả chính sách, mục tiêu, định hướng, chiến lược, kế hoạch, quyết định, biên bản họp và các văn bản khác được BCH thông qua.

– Các văn bản, hồ sơ công tác của BCH được Văn phòng tiếp nhận, lưu trữ và cung cấp theo quy định quản lý thông tin của Hội.

CHƯƠNG VIII:  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ

 1. Trong quá trình thực hiện, các Hội viên của Hội có quyền đề xuất với Chủ tịch Hội về việc sửa đổi, bổ sung những quy định của Quy chế này cho phù hợp với tình hình hoạt động của Hội.
 2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế sẽ được Chủ tịch Hội tổ chức dưới hình thức họp BCH để quyết định.

CHƯƠNG IX:  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực từ ngày Chủ tịch Hội ký ban hành sau khi thông qua Ban chấp hành Hội và được đa số thành viên nhất trí.

BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH

Tải văn bản tại đây