Kế hoạch chăm lo tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

HỘI DOANH NGHIỆP

 

Số: 47 /KH – HDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Củ Chi, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

 

Thực hiện các chỉ tiêu thi đua công tác Hội của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi;

Thực hiện Chương trình công tác Hội năm 2019 của Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi, Ban thường vụ Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

– Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi cùng với Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện chung tay, góp sức chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; trong đó Hội Doanh nghiệp huyện tập trung chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện để người người, nhà nhà cùng đón xuân trong không khí vui tươi, ấm áp, nghĩa tình.

– Tổ chức thăm các doanh nghiệp hội viên nhằm động viên, chia sẻ để doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế huyện Củ Chi.

– Việc tổ chức chăm lo tết phải đúng đối tượng, công tác xét chọn phải đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng.

  1. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
  2. Đối tượng, số lượng dự kiến chăm lo:

– Thăm, tặng quà cho các doanh nghiệp hội viên;

– Thăm, tặng quà cho 50 công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc các doanh nghiệp hội viên;

– Thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn và các cơ sở bảo trợ xã hội;

– Thăm, chúc tết lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp thành phố và lãnh đạo huyện Củ Chi.

  1. Phương thức xét chọn, đề nghị chăm lo:

Các doanh nghiệp hội viên và các đơn vị liên quan xét chọn, lập danh sách đề nghị công nhân có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng như trên, gửi về Văn phòng Hội Doanh nghiệp huyện để xem xét và vận động kinh phí chăm lo Tết.

  1. Thời gian thực hiện:

Dự kiến thời gian tổ chức thăm, tặng quà từ ngày 13/01/2020 đến 20/01/2020 (nhằm ngày 19/12 đến 26/12 âm lịch).

  1. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí chăm lo được vận động từ các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp hội viên.

Tổng kinh phí dự kiến: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

III. TỔ CHỨC, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

  1. Tổ chức thực hiện:

a/ Văn phòng Hội Doanh nghiệp huyện:

– Văn phòng Hội Doanh nghiệp huyện phổ biến kế hoạch chăm lo tết năm 2020 đến doanh nghiệp hội viên để phối hợp thực hiện.

– Phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp hội viên, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xét chọn gửi danh sách đề nghị chăm lo Tết đúng thời gian kế hoạch, đồng thời tổng hợp danh sách tham mưu lãnh đạo Hội tổ chức tốt công tác chăm lo.

– Chuẩn bị phương tiện, mời các đơn vị, doanh nghiệp và quà cho lãnh đạo thăm, tặng quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn năm 2020.

b/ Đối với Ủy viên Ban chấp hành Hội:

– Phối hợp vận động kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

– Phối hợp tổ chức thăm, tặng quà tết năm 2020 đến các đối tượng theo nội dung kế hoạch.

c/ Đối với doanh nghiệp hội viên:

Phối hợp thực hiện tốt công tác xét chọn công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gửi danh sách về Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi, đồng thời phối hợp tổ chức chăm lo tết cho công nhân khó khăn kịp thời, chu đáo, ý nghĩa.

  1. Tiến độ thực hiện:

– Từ ngày 12/12/2019 đến ngày 14/12/2019: Triển khai Kế hoạch đến các doanh nghiệp hội viên để phối hợp thực hiện.

– Từ ngày 16/12/2019 đến 23/12/2019: Các doanh nghiệp hội viên gửi danh sách đề nghị các đối tượng chăm lo tết về Văn phòng Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi (theo mẫu gửi kèm).

– Từ ngày 24/12/2019 đến 25/12/2019: Huyện hội tổng hợp danh sách đề nghị chăm lo tết năm 2020, trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Từ ngày 13/01/2020 đến 20/01/2020: Lãnh đạo huyện hội cùng Ban chấp hành Hội chúc tết lãnh đạo và tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà tết cho các đối tượng.

Trên đây là Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của Hội doanh nghiệp huyện Củ Chi.

 

Nơi nhận:

– Hiệp Hội DN TPHCM;

– Cụm thi đua 7;

– UBND huyện Củ Chi;

– Phòng Kinh tế huyện;

– BCH Hội Doanh nghiệp huyện;

– Lưu: VT, HDN.

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

     (đã ký)

Nguyễn Văn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *