Về việc mời tham dự Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 37 (FIHAV 2019) tại thủ đô La Habana, CuBa.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

HỘI DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27 /HDN-VP

 

Về việc mời tham dự Hội chợ Quốc tế

La Habana lần thứ 37 (FIHAV 2019)

tại thủ đô La Habana, CuBa.

 

Củ Chi, ngày        tháng       năm 2019

 

Kính gửi: Hội viên Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi

 

Thực hiện Công văn số 7947/UBND – KT ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc mời tham dự Hội chợ Quốc tế La Habana lần thứ 37 (FIHAV 2019) tại thủ đô La Habana, CuBa;

Hội chợ Quốc tế La Habana là hội chợ có quy mô lớn nhất Trung Mỹ và vùng Caribê, có tổng diện tích phục vụ trưng bày hàng hóa tại hội chợ đạt gần 20.000m2, là nơi hội tụ trên 4.500 nhà triển lãm đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Với mục tiêu quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh doanh nghiệp, thương hiệu hàng Việt Nam; tăng cường xuất nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và khả năng phát triển tại thị trường Cuba và Châu Mỹ la tinh; Tổ chức mạng lưới tiêu thụ, phân phối hàng hóa tại Cuba, phát triển các dự án thương mại, dịch vụ và đầu tư tại Cuba;

Thời gian dự kiến: từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 11 năm 2019.

Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi thông tin đến các hội viên doanh nghiệp được biết và nếu có nhu cầu tham gia, vui lòng liên hệ Sở Công thương thành phố, Phòng quản lý xuất nhập khẩu (Chị Hứa Thương Linh Thảo, điện thoại 0907.677.390, anh Nguyễn Văn Hữu, điện thoại: 0983.219.612; điện thoại cơ quan: (028) 38.239.572. Email: htlthao.sct@tphcm.gov.vn; email: nvhuu.sct@tphcm.gov.vn. Sở Công thương thành phố sẽ tổng hợp gửi Cục xúc tiến thương mại phê duyệt.

(Nội dung chi tiết vui lòng xem Công văn đính kèm, Công văn số 3838/SCT-QLXNK ngày 20/6/2019 của Sở Công thương thành phố)

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TT.UBND huyện Củ Chi;

– Lưu: VT, HDN.

 

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *